Counted Cross Stitch 

 

 

Counted Cross Stitch Design by Ezia Gladstone

Counted Cross Stitch Design by Ezia Gladstone